30-timers kursus i tilknytningsinformeret psykoterapi med voksne

I foråret 2025 udbydes igen et 5-dages kursusforløb i tilknytningsinformeret psykoterapi med voksne. Inden for de seneste 15 år er der sket en stor udvikling i vores forståelse af, hvordan tilknytningsdynamikker påvirker psykoterapi med voksne klienter. Teoretisk og empirisk viden om tilknytning og tilknytningsmønstre har klar praktisk relevans for psykoterapeutisk arbejde. Et blik for denne dimension i den terapeutiske kontakt vil ofte give anledning til tilpasning af den terapeutiske indfaldsvinkel, og en forståelse for dette perspektiv har betydning for forvaltningen af den relationelle afstemning, som indgår i enhver form for psykoterapi.

Alle kursets fem dage inddrages den nyeste forskningsbaserede viden om, hvordan tilknytning påvirker terapeutisk proces og udbytte. Alle kursusdage vil desuden tage form af en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren og forskellige former for praktiske øvelser, hvor deltagernes egne erfaringer og praksis bringes i spil – med fem hele dage er der mulighed for at komme i dybden med dette perspektiv og få plads til frugtbare refleksioner over, hvordan denne forståelse kan integreres i det praktiske arbejde.

Tilknytningsinformeret terapi med voksne er ikke en fuldt udbygget selvstændig behandlingsform, men snarere et perspektiv på psykoterapeutisk praksis, som kan integreres i mange forskellige behandlingsformer. Tilknytningsteori udspringer af en psykodynamisk tradition, men er stærkt empirisk funderet og har desuden klare teoretiske berøringsflader med både kognitive, humanistisk/oplevelses-orienterede og systemisk/narrative perspektiver. Kurset vil derfor være særdeles relevant for terapeuter med primær uddannelse inden for disse retninger, som gerne vil supplere med et umiddelbart anvendeligt psykodynamisk perspektiv, men kan selvfølgelig også være et relevant supplement til en psykodynamisk terapeutuddannelse.

Formål:

At opnå et uddybet kendskab til et tilknytningsteoretisk perspektiv på psykoterapi med voksne og den aktuelle forskningsbaserede viden på området. At blive i stand til at reflektere over egen terapeutisk praksis ud fra dette perspektiv og integrere et arbejde med tilknytningsdynamikker i denne praksis.

Underviser:

Sarah Daniel, cand.psych., phd, specialist og supervisor i psykoterapi med voksne. Sarah har de seneste 18 år beskæftiget sig med et tilknytningsteoretisk perspektiv på psykoterapi med voksne, både som forsker, underviser, terapeut og supervisor. Forfatter til såvel primære forskningsartikler som formidlende fagbøger på området. Godkendt koder af Adult Attachment Interview.

Kurset er forhåndsgodkendt af DP som 12.4.4.2.3 ”Anden teoretisk referenceramme” til specialistuddannelsen i psykoterapi og som 11.4.4.2.2. "Intervention i klinisk arbejde" til specialistuddannelsen i sundhedspsykologi. Litteraturliste fremsendes primo 2025.

hav

Tid og sted:

24/4, 25/4, 21/5, 22/5 og 23/5 2025. Alle dage fra 9-16 med en times frokostpause.

Kurset afholdes hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 København N.

Deltagere:

10-20 psykologer, psykiatere eller andre med relevant beskæftigelse/klinisk erfaring. Max 25 % ikke-akademikere (jvf. krav fra Dansk Psykologforening)

Såfremt kurset er fyldt op, kan du skrive mig en mail for at blive sat på venteliste.

Pris og tilmelding:

11.000 kr. + moms. Prisen inkluderer fuld forplejning alle dage.

Du kan tilmelde dig kurset her. Husk at skrive, hvem fakturaen skal sendes til, herunder evt. EAN nummer. Af hensyn til sammensætning af kursistgruppen bedes du også angive din uddannelse.

roots-1346004

Program for kurset:

Dag 1 – Et tilknytningsteoretisk blik på psykoterapi
• Relevansen af tilknytning for psykoterapi
• Tilknytningssystemets funktion i voksenalderen
• Tilknytningsdynamikkers plads i en bredere motivationel kontekst
• Tilknytning, emotionsregulering, mentalisering og epistemisk tillid

Dag 2 – Tilknytningsmønstre og deres kliniske udtryk
• Hvad er tilknytningsmønstre?
• Udviklingen af tilknytningsmønstre fra barndom til voksenalder
• Tilknytningsmønstres sammenhæng med psykiske og relationelle problemer
• Tilknytningsmønstres kliniske udtryk – hvordan kan man identificere og vurdere tilknytningsmønstre i terapi?

Dag 3 – Tilpasning af terapeutisk indfaldsvinkel til klientens tilknytning
• Sammenhængen mellem klienters tilknytningsmønstre og terapeutisk proces
• Alliancedannelse med klienter med forskellige tilknytningsmønstre
• Balancen mellem at respektere og udfordre tilknytningsmæssig utryghed
• Håndtering af egne følelsesmæssige reaktioner på klientens utryghed

Dag 4 – Terapeutisk arbejde med ændring af utryg tilknytning
• Hvad indebærer en ændring af utryg tilknytning?
• Zonen for nærmeste udvikling ved forskellige former for utryghed
• Specifikke teknikker til arbejde med forskellige former for utryghed

Dag 5 – Terapeutens egen tilknytning og behandlingsmæssige match og mismatch
• Betydningen af terapeutens egne tilknytningserfaringer og -mønstre
• Konstruktive og udfordrende match i forhold til forskellige klienter og arbejdsformer
• Omsorgsmønstre og betydningen af at arbejde via sit eget omsorgssystem
• Implikationer for trivsel og udbrændthed i terapeutrollen